پیشگیری از دیسک کمر

پیشگیری از دیسک کمر

ستون فقرات یا کمر از یکسری استخوان ها به نام مهره های کمر تشکیل شده است که فرم ستونی فقرات را تشکیل می دهند. در بین این مهره های کمر پدهای بالشت مانند و گردی به نام دیسک قرار...

آشنایی با شیوه های درمان دیسک کمر

آشنایی با شیوه های درمان دیسک کمر

در یک تعریف ساده باید بگوییم بین مهره های ستون مهره، صفحاتی غضروف مانند وجود دارد. به این صفحات دیسک گفته می شود. در حقیقت،کمر دارای 5 مهره است که در انتها به استخوان خاجی ختم می...